دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-350 (سال هفتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان 1398) 
5. تحلیل تاریخی آیین عُرس مزارات مشهور در شهر لاهور

صفحه 127-156

ساجد علی؛ ناصر باقری بیدهندی؛ نعمت الله صفری فروشانی


6. جایگاه علم معما و لغز در عصر صفویه

صفحه 157-182

محمد علی رنجبر؛ محمد مهدی عطائی کچوئی


11. نقش ایرانیان در دانش صحابه‌نگارى

صفحه 277-308

قاسم خانجانی؛ محمدرضا هدایت‌پناه