مطالعات تاریخی جهان اسلام (MTE) - فرایند پذیرش مقالات