مطالعات تاریخی جهان اسلام (MTE) - اهداف و چشم انداز