مطالعات تاریخی جهان اسلام (MTE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله