دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-331 (سال هفتم، ‌شماره سیزدهم، بهار و تابستان1398) 
5. تحلیل تاریخی دلایل گسترش نداشتن و ماندگاری مذهب تشیع در مغرب اسلامی

صفحه 93-118

پروین اصغری؛ لیلا احمدیان؛ محمد علی چلونگر


11. نقش وزرای مسیحی در حکومت فاطمیان (296 ـ 567ق/918 ـ 1189م)

صفحه 257-280

اردشیر اسدبیگی؛ زهرا هاشمی؛ محمّد باغستانی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی