بررسی «تمدن واحد جهانی» یا «تعدد تمدن‌ها» از دیدگاه محمد عماره

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه المصطفی العالمیه.

چکیده

محمد عماره برخلاف اندیشمندان غربی و پیروان مسلمانشان که به تمدن واحد جهانی اعتقاد دارند، از تعدد تمدن­ها سخن می‌راند و بر این باور است که تعدد تمدن­ها یک سنت الهی است که در آن دگرگونی راه ندارد و برای این منظور آیاتی از قرآن کریم را به عنوان شاهد ذکر می‌‌کند. البته این تعدد از نظر وی به معنای تضاد و یا تقلید و تبعیت یک تمدن از تمدن دیگر نیست؛ بلکه همه تمدن­ها در مواردی مهم اشتراک دارند و تمایزات در ویژگی‌های خاص هر تمدن بروز می‌کند. عماره در ادامه به تعدادی از موارد اشتراک و تمایز می‌پردازد تا ادعای خویش مبنی بر تعدد تمدن­ها را اثبات کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of "Global Unity Civilization" or "Multiple Civilizations" from the Viewpoint of Mohammad Imara

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Allemi
Al-Mustafa(PBUH) international university
چکیده [English]

Unlike Western thinkers and their Muslim followers, who believe in a unique world civilization, Muhammad Amara speaks of the multiplicity of civilizations and he believes that the multiplicity of civilizations is a divine tradition in which there is no change and for this purpose, he mentions verses from the Holy Quran as evidence. Of course, this multiplicity, in his view, does not mean the contradiction or imitation and obedience of one civilization to another one; Rather, all civilizations share important issues, and distinctions show themselves in the specific characteristics of each civilization. Emara goes on to discuss a number of commonalities and differences to prove his claim to the multiplicity of civilizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilization
  • Multiplicity of Civilizations
  • Global Unity Civilization
  • Imara . . . http://noo.rs/o06TF
1) قرآن کریم.

2) عماره، محمد، ازمة الفکر الاسلامى الحدیث، سوریه، دارالفکر، لبنان، دارالفکر المعاصر، چ1، ۱۹۹۸،م.

3) عماره، محمد، حضاره؟.. ام حضارات؟؟، الحضاره الانسانیه بین التصور الدینی و النظرات الوضعیه، لندن، الجامعه العالمیه للعلوم الاسلامیه، بیروت، دارالنصر، چ1، 1994م؛ صص 197-220.

4) عماره، محمد، نهضتنا الحدیثه بین العلمانیه و الاسلام، دارالرشاد، چ2، ۱۹۹۷م.

5) عبده ،محمد، الاعمال الکامله، دراسه و تحقیق: محمد عماره، بیروت، ۱۹۷۲م.

6) موسى، سلامه، الیوم و الغد، قاهره، ۱۹۲۷ م؛ به نقل از : الاتجاهات الوطنیه... فى الأدب المعاصر، محمدمحمد حسین، قاهره، ۱۹۸۰ م.

7) موسى، سلامه، البلاغه العصریه... و اللغه العربیه قاهره، ۱۹۴۵م؛ به نقل از: الفصحى و العامیه والحوارالمسرحى، على عقله عرسان، طبعه المهرجان الوطنى للتراث و الثقافه، ریاض، ۱۹۹۰م.

8) هیکل، محمدحسین، حیات محمد، قاهره، ۱۹۸۱م.

9) الهی راد، صفدر و کاظمی شیخ شبانی، سید ابوالقاسم، بررسی استنادات محمد عماره درباره مشروعیت سیاسی انتخاب، فصلنامه حکومت اسلامی، پاییز 1395، شماره 81، صص 173-198.

10) رضوان السید،‌ د. محمد عماره التراث فی ضوء العقل، مجله شؤون عربیه، جمادی الاولی 1401ق، شماره 1، ص 274-276.

11) عماره، محمد، تیارات الفکر الاسلامی، بیروت، دارالوحده، 1985م.

12) الخراشی، سلیمان بن صالح، محمد عماره فی میزان اهل السنه و الجماعه، مجله رساله التقریب، ربیع الاول 1417ق. شماره 2،

13) ابوزید، وصفی عاشور، المفکر الاسلامی محمد عماره فی ذمه الله، مجله البصائر، رجب 1441ق، شماره 1001.

14) عماره، محمد،  الاسلام و الحروب الدینیه، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه، 1428ق.

15) عماره، محمد، الاسلام و السیاسه، قاهره، دارالسلام، 2005م.

16) عماره،‌محمد، الاسلام و التعددیه، اختلاف و التنوع فی اطار الوحده، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه، 1429ق.

17) عماره، محمد، الدین ... و الحضاره «عوامل الامتیاز الاسلام»، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه، 1428ق.

18) عماره محمد، العطاء الحضاری للاسلام، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه، 1425ق.

19) عماره محمد، الطریق الی الیقظه الاسلامیه، قاهره، دارالسلام، 1433ق.

20) عماره، محمد، قراءة النص الدینی بین التاویل الغربی و التاویل الاسلامی، قاهره،‌مکتبه الشروق الدولیه، 1427ق.

21) عماره، محمد، الاصلاح بالاسلام، قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2007م.

22) عماره ، محمد، الصحوة الااسلامیه فی عیون الغربیه، دار نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 1997م.

23) عماره، محمد، الاستقلال الحضاری، قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2006م.

24) عماره، محمد، فی فقه الحضاره الاسلامیه، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه، 1424ق.

25) عماره، محمد، الوعی بالتاریخ و صناعة التاریخ، قاهره،‌دارالسلام، 1430ق.

26) عماره، محمد، الموقف من الحضارت الاخری، اسباب انتشار الاسلام، قاهره، مکتبه الشروق الدولیه، 1427ق.

27) عماره، محمد، الغرب و الاسلام، اقتراءات لها تاریخ، قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2006م.

28) عماره، محمد، احیاء الخلافه الاسلامیه، حقیقة... ام خیال!!!، قاهره،‌مکتبه الشروق الدولیه، 1429ق.

29) عماره محمد، المستقبل الاجتماعی للامة الاسلامیه، قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2003م.

30) عماره، محمد، واقعنا بین العالمانیه  تصادم الحضارات، قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2003م.

31) عماره، محمد، الحضارات العالمیه، تدافع؟... ام صراع؟ قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2006م.

32) عماره، محمد، جمال الدین الافغانی بین حقائق التاریخ و اکاذیب لویس عوض، بی جا، دار الرشد، 1997ق.

33) عماره، محمد، فکر التنویر بین العلمانیین و الاسلامیین، قاهره، نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع، 2006م.