مطالعات تاریخی جهان اسلام (MTE) - راهنمای نویسندگان