دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-350 (سال هشتم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 1399) 
3. بررسی سیاسی نهضت عاشورا از دیدگاه مستشرقین آلمان و انگلیس

صفحه 77-98

10.22034/mte.2020.4969

سیدمحسن شیخ الاسلامی؛ امیر تیمور رفیعی(نویسنده مسئول)؛ سید حسن قریشی کرین


6. پژوهشی بر قوانین مرتبط بر مالکیت اشیاء باستانی با تکیه بر آرای فقهای شیعه

صفحه 154-173

10.22034/mte.2020.4972

مهدی طالقان غفاری(مطالب فقهی و حقوقی )؛ الیاس یاری(نویسنده مسئول)؛ مهرداد پاکزاد(مطالب فقهی و حقوقی )؛ هوشنگ رستمی(مطالب مرتبط با باستان شناسی )


7. تأملی بر تاریخ نگاری ترکستان نامه بارتولد با تأکید بردورۀ مغول

صفحه 174-196

10.22034/mte.2020.4970

کریم فرجی قرابقلو؛ منیره کاظمی راشد(نویسنده مسئول)؛ علی سالاری شادی؛ منیژه صدری