سازمان اهل‌بیت(س) اندونزی (ایجابی) تلاش برای هویت‌یابی و انطباق سازی شیعه در اندونزی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی

2 هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

3 هیئت علمی داشنگاه شاهد

4 هئیت علمی دانشگاه تهران

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی ایران، گفتمان شیعی توانست در قالب جنبش‌ها و سازمان‌ها به احیای هویت شیعه و انطباق با شرایط جدید بپردازد و در مناسبات سیاسی- اجتماعی فعالیت کند. یکی از کشورهایی که تحت تأثیر گفتمان شیعی در جهان قرار گرفت، کشور اندونزی بود. یکی از اثرگذارترین سازمان‌هایی که توانست به صورت جدی این هدف را دنبال کند، سازمان اهل ‌بیت:اندونزی (ایجابی) بوده است. این پژوهش تلاش دارد با روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان، و استفاده از اسناد دست اول و منابع کتابخانه‌ای، به این سؤال پاسخ دهد که سازمان اهل ‌بیت: چگونه به هویت‌یابی‌ و انطباق شیعیان در کشور اندونزی پرداخته است؟ یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که سازمان اهل ‌بیت: اندونزی (ایجابی) با تأکید و پررنگ کردن وجوه مشترک اعتقادات شیعه و اهل سنت، به بازاحیا هویت و تثبیت قانونی شیعه در اندونزی پرداخته است. این وجود مشترک عبارتند از:توانمندسازی اقتصادی جامعه شیعیان، برگزاری نشست‌های علمی، احترام و اعتقاد به قانون اساسی(پانچلیسا) و حضور فعال در عرصه سیاسی و اجرایی مانند شرکت در انتخابات، حضور پررنگ در مجلس و همکاری گسترده با دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و توسعه فعالیت‌های آموزشی- فرهنگی. این سازمان با دو چالش عمده محتوایی مانند اختلافات فکری و اعتقادی و کارکردی مانند شخص‌محوری و عدم قانون‌گرایی مواجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indonesian Ahl al-Bayt Organization (Positive) Efforts to identify and adapt Shiites in Indonesia

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Nazari 1
  • Yahya Fuzi 2
  • Abbas Keshavarz 3
  • Sadr al - Din Mousavi 4
2 Faculty of Humanities Research Institute
3 Faculty of Shahed University
4 Faculty of Tehran University
چکیده [English]

After the Islamic Revolution of Iran, Shi'ite discourse has been able to reform Shi'a identity and adapt to new conditions in the form of movements and organizations and engage in socio-political relations, one of the countries influenced by Shiite discourse in the world, Indonesia and one The most influential organizations that have been able to pursue this goal seriously is the Indonesian Organization of Indigenous Peoples (Indonesia), an attempt by the descriptive-analytical method, using the interviews of the pastor, and the first-hand documents and library resources, Answering this question, how does the Ahlul-Bayt organization identify and adapt Of Shia's in Indonesia? Findings of the research indicate that the Ahlul-Bayt Indonesia (affective) organization emphasizes and emphasizes the common aspects of Shiite and Sunni beliefs such as Ahlulbayt, the economic empowerment of the Shi'a community, holding scholarly meetings, and respecting the constitution (Panchilisa) And active presence in the political arena, such as participation in elections, high profile in parliament and extensive cooperation with the government in various political and cultural fields, and the development of educational and cultural activities for the re-identification and legal consolidation of Shiites in Indonesia, with two A major content challenge such as intellectual, constructive, and functional disputes Shkhsmhvry such as bioterrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indonesian Ahl-e-Bait Organization
  • Affidavit
  • identity
  • Compliance

5-           منابع و مأخذ

   مصاحبه‌ها
-    مصاحبه محقق با حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالمجید حکیم الهی، نماینده ولی‌فقیه در اندونزی و رئیس مرکز ای سی‌سی.
-    مصاحبه محقق با حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی، نماینده سابق دفتر ولی‌فقیه در اندونزی و رئیس مرکز ای‌سی‌سی.
-    مصاحبه محقق با حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضایی، پژوهشگر مسائل اندونزی.
-    مصاحبه محقق با حجت‌الاسلام علی شهاب، مسئول امور تبلیغ مرکز مطالعات شرق آسیا.
-    مصاحبه محقق با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عمر شهاب، رئیس سازمان ابی.
-    مصاحبه محقق با آقای موسوی، پژوهشگر مسائل اندونزی.
-    مصاحبه محقق با دکتر ربانی، رایزن سابق فرهنگی ایران در اندونزی.
-    مصاحبه محقق با دکتر موحدی، رئیس پیشین کالج صدرا در جاکارتا.
    کتاب‌ها
-    اسپوزیتو، جان (1388)، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه: محسن مدیرشانه چی، تهران،  مرکز بازشناسی اسلام و ایران، انتشارات باز.
-    اسپوزیتو، جان و وال جان، (1389) جنبش‌های اسلامی معاصر اسلام و دموکراسی، تهران،  نشر نی.
-    بومر، لوفان (1385)، فرانکلین، جریان­های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ سوم.
-    بنت، اندی (۱۳۸۶)، فرهنگ و زندگی روزمره ، ترجمه: لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران،  نشر اختران.
-    دکمجیان، هرایر (1383)،  اسلام در انقلاب: جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب، بررسی پدیده بنیادگرایی اسلامی،  ترجمه: حمید احمدی، تهران، انتشارات کیهان.
-    کـالهون، کـریج (١٣٨٦)، نظریـه اجتمـاعی و سیاسـت هویـت، ترجمـه محمدقلی پور و علی‌محمد زاده، تهران، جامعه شناسان.
-    ربانی، محمدعلی، (1393)، فرهنگ و مذهب در اندونزی، تهران، انتشارات پردیس قلم. 
-    روا، اولیویه، (1387)، اسلام جهانی شده، ترجمه حسن فرشتیان، قم، انتشارت بوستان کتاب.
-    حسینی جبلی، سید میر صالح، (1390)، جنبش‌های اسلامی در اندونزی، قم، انتشارات بوستان کتاب.
-    فوزی، یحیی و همکاران، (1394)، جنبش‌های اسلام‌گرای معاصر، بررسی منطقه‌ای، تهران، انتشارت عروج.
-    عنایت، حمید ( 1389 )، سیری در اندیشه‌های سیاسـی جهـان عـرب، تهـران، انتشـارات امیرکبیر، چاپ هفتم.
-    لینکلیتر (1386)، نوواقع‌گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، ترجمه: علیرضا طیب، تهران، دفتر مطالعات سیاسی.
-    لارنا، انریک و دیگران (١٣٨٧)، جنبش­های نوین اجتماعی، ترجمه: سیدمحمدکمال سـروریان و علی صبحدل، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-    مارسینکوفسکی، کریستنوف (1388)، جلوه‌های اسلام شیعی در جنوب شرق آسیا، فصلنامه پژوهش‌های منطقه‌ای، جامعه المصطفی9.
-    مجموعه پژوهشگران (1393)، کتاب سبز اندونزی، تهران، انتشارات وزارت خارجه.
-    مجموعه نویسندگان (1391)، کتاب اندونزی، قم، جامعه المصطفی9.
-    ملکیان، مصطفی (1387)، راهی به رهایی: جستارهایی در عقلانیّت و معنویّت، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ سوّم.
-    میراحمدی، منصور (1390)، جزوه درسی تحلیل افکار سیاسی در جهان اسلام و ایران، دانشگاه شهیدبهشتی.
-    نصر، سیدحسین (١٣٧٣)، جوانان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمـه: مرتـضی اسـعدی، تهـران، طرح نو.
-    یاووز، هاکان (١٣٩٢)، هویت اسلامی در ترکیه معاصر، ترجمه: آزاد حاجی آقایی، تهران، اشاره.
       مقالات
-     فوزی، یحیی (1389)، گونه­شناسی فکری جنبش‌های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی- امنیتی آن در جهان اسلام، مطالعات راهبردی، زمستان، شماره 50، صص 153- 174.
-    صالحی نجف آبادی، عباس و رضایی‌، علی‌‌رضا (١٣٨٨)، مبانی جنبش‌های اسلامگرایانه: نظریات و دیدگاه­ها، فـصـلنامه مـطالعـات سیاسـی‌، آزاد‌ شـهر، دانشـگاه آزاد اسـلامی.
-    درخشه، جلال (1389)، پژوهشی درباره شیعیان در اندونزی، فصلنامه شیعه‌شناسی، شماره 32، قم، مؤسسه شیعه‌شناسی، صص 183-217.
-    لکزایی، نجف (1389)، مسایل فقه سیاسی، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره اول.
-    درمهدن, فردر. فون (1378)، دو دنیای اسلام؛روابط جنوب شرفی آسیا وخاورمیانه. م. ا. نیا. در تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 
 منابع عربی
-    زین، محمد طالب (۱۴۳۷)، الشیعه الامامیه فی اندونسیه و مجاهدت اهل سنت، عربستان سعودی، ریاض.
منابع لاتین
 
-    Zolkifli, (2013). The Struggle of the Shiis in Indonesia, Universities Leiden press.
-    Howard, Federspiel, (1999). Muslis in Southeast Asiam Intellectual. StudiIslamic Stydiesa Islamica Journal.
-    Latief, Hilman,(2008), THE IDENTITY OF SHI‘A SYMPATHIZERS IN CONTEMPORARY INDONESIA, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Indonesia, December , journal Islam in Indonesia.
-    Imam, Reza,(2014). "Shia Muslims Around the World". Archived from the original on 22 May 2009.
-     Jacobsen, Frode, (2009). Hadrami Arabs in Present-day Indonesia. Taylor & Francis US. pp. 19–. ISBN 978-0-415-48092-5.
-    Kartomi, Margaret (2012). Musical Journeys in Sumatra. University of Illinois Press. pp. 75–. ISBN 978-0-252-03671-2.
-    Leo, Leonard, (2010),  Annual Report to Congress. DIANE Publishing. International Religious Freedom , pp. 261–. ISBN 978-1-4379-4439-6.
-     Zarkasyi, Hamid Fahmy, (2008)  The rise of islamic religious-political movements in Indonesia: The background, present situation and future 7.13University of Darussalam Gontor,  Article.
-    Assyaukanie, Luthfi, (2008) Islamic reform movement in Indonesia and beyond: Progress and regress, Universitas Paramadina publication, June.
-    Aminullah, Elhady, (2017) Islamic Reform Movement In Indonesia: Role Of Muhammadiyah In Social Empowerment Faculty of Theology and Humanities, State Institute for Islamic Studies.
-    Imam, Ardhianto,(2018), Contemporary Islamic Mouvement, Popular Culture and Public Sphere in Indonesia: The  IndonesiaTanpaJIL, pp151-171.
-          Kurlantzick, Joshua , ( 2018), The Rise of Islamist Groups in Malaysia and Indonesia , https://www.cfr.org/expert-brief/rise-islamist-groups-malaysia-and-indonesia.
 
 منابع اندونزیایی
-    Jalaluddin, Rakhmat (1995). Dikotomi Sunni-Syiah. Ulumul Qyran.
-    Azra, Azyumardi. (2012). Syia Di Asia Tenggara. In D. Sofjan, Sejarah & Budaya Syiah Di Asian Tenggara. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
-    Jalaluddin, R. (1995). Dikotomi Sunni-Syiah. Ulumul Qyran,.
 
 منابع اینترنتی
- وب سایت رسمی سازمان اهل بیت اندونزی
-    Labib, Muhsin,(2008) Islat: Antara Islib dan Islit,” in http://islamalternatif. Net /iph/ content /view /72/32/.