دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-330 (سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 1399) 

مقاله علمی - پژوهشی

1. احیاء مذهب شیعه وجایگاه آن درنظام های حکومتی افغانستان

صفحه 7-38

10.22034/mte.2020.4907

سیدقاسم رزاقی موسوی(نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد عابدی


8. جریان‌های ایدئولوژیک مبنای موثر بر سیاست جنایی تقنینی افغانستان

صفحه 189-212

10.22034/mte.2020.4902

سید حسین حسینی(نویسنده مسئول)؛ محمدرضا صفری؛ محمدباقر گرایلی