مطالعات تاریخی جهان اسلام (MTE) - واژه نامه اختصاصی