سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با تشکیل خلافت عثمانی و پیشروی آن به طرف اروپا، هشداری برای وجود دولتهای مسیحی ایجاد شد. بیزانس به تنهایی قادر به دفع حکومت عثمانی نبود و به ناچار بر آن شد که اتحادیه نظامی نیرومندی از حکومتهای مسیحی اروپایی بر ضد عثمانی تشکیل دهد. کشورهای اروپایی به دنبال نیروی سیاسی جدید بودند تا از این راه بتواند جلوی حملات عثمانی را به اروپا بگیرند. احساس نیاز طرفین به همدیگر برای اتحاد علیه دشمن مشترک باعث شکل گیری اولین ارتباطات خارجی دربار تیمور با دول اروپایی شد. بعد از چندی با یورش تیمور به عثمانی، دول غربی که از خطری بزرگ رها شده بودند به گسترش روابط خود با دربار تیمور تداوم بخشیدند. نتیجه این روند، ایجاد روابط تجاری و بازرگانی بود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مناسبات امیرتیمور گورکانی با کشورهای اروپایی از برآمدن تیمور تا پایان جنگ آنقره میپردازد.

کلیدواژه‌ها


آکا، اسماعیل (1390)، تیموریان، ترجمه اکبر صبوری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

اوزون چارش‌لی، اسماعیل حقی (1368)، تاریخ عثمانی، ترجمه ایرج نوبخت، ج 1، تهران، انتشارات کیهان.

اینالجق، خلیل (1388)، امپراتوری عثمانی: عصر متقدم 1600-1300، ترجمه کیومرث قرقلو، تهران، بصیرت.

بازوانی، الساندرو (1359)، ایرانیان (متضمن تاریخ ایران با تکیه بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی)، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، چاپ رامین.

برون، ادوارد (1339)، تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا جامی)، ترجمه و حواشی به قلم علی‌اصغر حکمت، تهران، چاپخانه دانشگاه.

پورگشتال، هامر (1367)، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه میرزا زکی علی‌آبادی، به اهتمام جمشید کیانفر، انتشارات زرین.

پیگولوسکایا، ن.و (1354تاریخ ایران از دوران باستان یا پایان سده هیجدهم میلادی، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام.

حائری، عبدالهادی (1367)، نخستین رویاری‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

حافظ ابرو، عبدالله بن لطف‌الله (1380)، زبده التواریخ، به تصحیح سیدکمال سیدجوادی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

حسینی تربتی، ابوطالب (1342)، تزوکات تیموری، تهران، کتاب‌فروشی اسدی.

دورانت، ویل (1373)، اصلاح دینی، ترجمه فریدون به دره‌ای، سهیل آذری، پرویز مرزبان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

دورسون، داود (1380)، دین و سیاست در دولت عثمانی، ترجمه منصوره حسینی و داوود وفایی، تهران، کتاب‌خانه مجلس شورای اسلامی.

رویمر، هانس رویمر (1380)، ایران در راه عصر جدید (تاریخ ایران از 1350 تا 1750)، ترجمه آذر آهنچی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

رانیسمان، استیون (1380)، تاریخ جنگ‌های صلیبی، ترجمه منوچهر کاشف، ج 3، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

راوندی، مرتضی (1382)، تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، چاپ دوم، تهران، انتشارات نگاه.

سایکس، سرپرسی (1391)، تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی، ج 2، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه.

سمرقندی، کمال‌الدین (383)، مطلع سعدین و مجمع بحرین، به اهتمام: عبدالحسین نوایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شامی، نظام‌الدین (1363)، ظفرنامه تاریخ فتوحات امیرتیمور گورکانی، مصحح پناهی سمنانی، تهران، سازمان نشر کتاب انتشارات بامداد.

صدر، کاظم (1322)، تاریخ سیاست خارجی ایران: روابط ایران با اروپای قدیم و با فرانسه از آغاز تا انقلاب 1789، تهران، اداره مطبوعات پروین.

قزوینی، میرزا محمدخان بن عبدالوهاب (1332)، بیست مقاله قزوینی، ج 1، تهران، چاپخانه شرق.

کلاویخو، (1337)، سفرنامه کلاویخو، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

گرانتوسکی، آ.آ (1359)، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کیخسرو کشاورزی، تهران، انتشارات پویش.

گروسه، رنه (1353)، امپراتوری صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

گیبون، ادوارد (1381)، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه فرنگیس شادمان، ج 3، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

لاپیدوس، ایراماروین (1376)، تاریخ جوامع اسلامی از آغاز تا قرن هیجدهم، ترجمه محمود رمضان‌زاده، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

لردراس، کین (1373)، قرون عثمانی (ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی)، ترجمه پروانه ستاری، تهران، انتشارات کهکشان.

لمب، هارولد (1388)، تیمور لنگ، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، انتشارات نیک فرجام.

لومرل، پل (1329)، تاریخ بیزانس، ترجمه ابوالقاسم اعتصام‌زاده، تهران، کتاب‌فروشی و چاپخانه علی‌اکبر علمی.

لوئیس، برنارد (1350)، استانبول و تمدن امپراتوری عثمانی، ترجمه ماه ملک بهار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر.

میرجعفری، حسین (1387)، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان، تهران، انتشارات سمت.

نوائی، عبدالحسین (1370)، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران، مؤسسه نشر هما.

نوائی، عبدالحسین (1341)، اسناد و مکاتبات تاریخی از تیمور تا شاه اسماعیل، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

یزدی، شرف‌الدین علی (1387)، ظفرنامه، مصحح سید سعید میر محمدصادق و عبدالحسین نوایی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 

مقالات

جوادی، حسن (1352)، ایران از نظر سیاحان اروپایی عصر تیموری، مجله بررسی‌های تاریخی، شماره 46، ص 186-155، مرداد و شهریور.

کریمی، علیرضا و علی‌اصغر چاهیان (1392)، جایگاه بیزانس در سیاست خارجی ایلخانان، پژوهش‌های تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان، سال پنجم، شماره دوم، تابستان، ص 76-53.

 

-JONES,MICHAEL(2008), The New Cambridge Medieval History(1300-1415), Volume VI, Cambridge University Press.

-Moranvillé, Henri(1894), Mémoire sur Tamerlan et sa cour par un dominicain, en 1403. In: Bibliothèque de l’école des chartes, tome 55. pp. 433-464.

-Vasiliev, Alexander A(1958), History of the Byzantine Empire, 324-1453, Volume 2,. Madison, The University of Wisconsin press.