بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به گروه‌های جهادی در مصر از 194۸ تا 1979

نویسندگان

چکیده

جریان احیای اسلامی در مصر در نیمه دوم قرن بیستم با تحولی اساسی مواجه شد. این تحول ظهور گرایش‌های و جریان‌های جهادی بود. جریان جهادی، گونه‌ای از جریان‌های اسلام‌گرا هستند؛ که ضمن اعتقاد به لزوم پیروی از اصول اسلام، تأکید ویژه‌ای بر جهاد (جنگ مقدس)، به عنوان یکی از ارکان دین اسلام دارد. خاستگاه این حرکت به طور عام کشور مصر و به طور خاص جمعیت اخوان‌المسلمین مصر است. در نیمه دوم قرن بیستم در حرکت احیای اسلامی مصر و به ویژه در میان اخوانی‌ها گرایش‌های شدیدی به جهاد با حکومت شکل گرفت. این امر تحت تأثیر عواملی صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را در سه دسته عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای داد و به صورت مختصر عبارت‌اند از: تأثیرات سازمان اخوان‌المسلمین، شکنجه و زندان، بحران هویت، شکست 1967 اعراب از اسراییل، صلح با اسراییل، تشدید شکاف طبقاتی، بسته بودن فضای سیاسی، مهاجرت از روستا به شهر و رواج اندیشه‌های سید قطب. مهم‌ترین هدف این جریان، مبارزه مسلحانه با حکومت و براندازی آن، به منظور روی کار آوردن یک حکومت اسلامی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of affecting factors on trend to jihadi groups in Egypt from 1948 to 1979

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Chelongar
  • Mustafa Pirmoradiyan
  • Seyed Rahim Musavi
چکیده [English]

The Egyptian revival Islamic movement had an important change in the second half of twentieth century. This change was the advent of jihadi trends. Jihadi movement is a group of Islamic movements while believe in necessity of following the Islamic principles, have a firm consist on jihad (holy war) as an important Islamic principle. Birthplace of this movement is generally Egypt and especially Egyptian Ikhwan-Al-Moslemin. Important trends to jihad existed in the revival Islamic movement and especially in Egyptian ikhwan-al-moslemin in second half of twentieth century. That was because of factors can be divided in three groups: political, social and cultural factors. They are: effects of ikhwan- al- moslemin, turture and prison, identity crisis, 1967 war, class gap, closed political conditions, immigrating from villages to cities, finally spreading the thoughts of sayid qutb. The most important goal of that movement was fighting government and abolish it to establish an Islamic government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • jihadi movement
  • sayid qutb