تأثیر هنر چین بر مصورسازی کتب در عصر ایلخانان (756-663 ق)

نویسندگان

چکیده

با سلطه مغولان بر ایران در قرن هفتم، روابط هنری ایران و چین دگرگون می‌گردد که نمودِ بارزِ آن را در کتب مصور شده در این عصر می‌توان شاهد بود. هنر مصورسازی کتاب‌ها در عصر ایلخانان، مملو از تأثیرات مختلف هنر شرقِ دور، به ویژه دوره «یوان» و «سونگ» چین است، زیرا حکم‌رانان هنردوست ایلخانی از جمله غازان‌خان (703-694 ق) و الجایتو (716-703 ق) و درباریان هنرمندپروری هم‌چون خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی، به تسهیل رواج سبک‌های هنری چین پرداختند. پرسش مطرح شده بر این قرار دارد که اوضاع مصورسازی کتب در این عصر چگونه و به چه میزان هنر چین بر آن تأثیرگذار بوده است؟ (سؤال) به دنبال استقبال دربار از هنر مصورسازی کتب و علاقه به سبک‌های نگارگری شرقِ دور، مصورسازی و رنگ‌آمیزی و ترکیب خطوط و ترسیم بعضی از حیوانات و پدیده‌های ذی‌روح که تا پیش از آن در فرهنگ ایرانی و اسلامی سابقه نداشت، در اجزا و عناصر نگارگریِ ایرانی وارد و تصاویری نشأت گرفته از ویژگی‌های صور مغولی در آثاری هم‌چون منافع‌الحیوان، شاهنامه و جامع‌التواریخ معمول گردید. (فرضیه) ازاین‌رو، نوشته حاضر بر آن است تا با روش توصیفی– تحلیلی و با تکیه به تصاویر بر جای مانده از کتب مصور شده در کارگاه‌ها و کتابخانه‌های سلطنتی، (روش) به بررسی تأثیر سبک‌های هنری چین بر آثار خلق شده در عصر ایلخانی پرداخته و واکنش این هنرمندان را نسبت به این عنصر جدیدالورود مورد مداقه قرار داده و به هدف پیش گفته دست یابد (هدف) که حاصل آن بررسی میزان و ذکر نمونه‌هایی از این پذیرشِ هنری و تغییر در سبک‌های نگارگری ایرانی است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Chinese' Art on Illustration of Books in Ilkhanate Era (663 - 756 A.H)

نویسندگان [English]

  • Abbas Sarafrazi
  • Mustafa La'l Shateri
چکیده [English]

After Mongol Empire conquered Iran in the seventh century, artistic relations between Iran and China underwent changes which were mostly noticeable in illustrated books of this time. Illustration of books in Ilkhanate era was hugely influenced by far eastern art, especially in "Sung" and "Yuan" era, as Ilkhanate rulers including Ghazan (694-703 A.H) and Uljaytu (703-716 A.H) as well as court officials especially Rashid al-Din Hamadani were all interested in Chinese artistic works and their painting style. The question of the present paper is: What was the influence of Chinese art on illustration of books in this era? (Question) As a result of court members' interests in the art of illustrating books and far eastern miniature styles, new characteristics such as illustrating, painting and drawing lines as well as illustrating animals and animated phenomena which were absent in Iranian and Islamic culture, derived from Mongol illustration and became commonplace in works of the time such as "Manafi' al-Haywan", "Shahnameh" and "Jami' al-Tawarikh" (Hypothesis). Therefore, the present paper will apply a descriptive – analytical approach in analyzing the remained illustrated books of the time in libraries (Methodology) to represent the influence of Chinese artistic styles on Ilkhanate works as well as describing reactions of artists of the time toward these newfangled characteristics (Goal). As a result, aside from introducing a number of examples, the influence of accepting this artistic style and the changes in Iranian miniature styles will be presented in the current paper. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilkhanate
  • China's art
  • Miniature
  • Illustrating books