بررسی تطبیقی مناسبات سیاسی دولت انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر روسیه با دولت ایران

نویسنده

چکیده

ماه‌ فوریه و اکتبر سال 1917، دو انقلاب در روسیه به وقوع پیوست که به‌رغم برآمدن از شرایط انقلابی به دلیل تفاوت در خاستگاه و پایگاه ایدئولوژی مناسبات متفاوتی در عرصه بین‌الملل در پیش گرفتند. این پژوهش، درصدد پاسخ به این پرسش است که نوع مناسبات دولت انقلاب فوریه و اکتبر با دولت ایران با توجه به خاستگاه‌های دو دولت چگونه بوده و چه اهدافی را مدنظر داشته است؟(سؤال) پایگاه سوسیالیستی ـ کمونیستی انقلاب اکتبر و تفاوت آن با خاستگاه بورژوازی ـ سرمایه‌داری انقلاب فوریه در برقراری مناسبات و پذیرش دولت ایران تأثیرگذار بوده و رویه متفاوتی را ایجاد نموده است. (فرضیه) تأثیر دو پایگاه فکری و خاستگاه عملیاتی متفاوت دولت موقت انقلاب فوریه و دولت بلشویکی انقلاب اکتبر روسیه در برقراری مناسبات سیاسی با دولت ایران را نشان می‌دهد. (هدف) پژوهش با شیوه تبیین تاریخی و روش مقایسه‌ای سعی در تحلیل رویه متفاوت مناسبات سیاسی دو دولت انقلابی روسیه با دولت ایران دارد. (روش) با توجه به تفاوت اساسی در خاستگاه، ماهیت و اهداف انقلاب فوریه و انقلاب اکتبر، نوع مناسبات آنان با دولت ایران متضاد است. از این‌رو، مناسبات سیاسی انقلاب اول، در ادامه روند موجود در ایران و انقلاب دوم در صدد بر هم زدن آن بوده است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Political Relations between the Russian Government of the February Revolution and the October Revolution and the Government of Iran

نویسنده [English]

  • Nayereh Dalir
چکیده [English]

In February and October of 1917 two revolutions took place in Russia which had different political relations in international level due to their different roots and ideologies. The present paper will answer the raised question: What were the relations between the Russian government of the February revolution and the October revolution and the government of Iran, regarding origins of both governments, as well as their different goals (Question). Socialist – Communist origins of the October revolution had different political relations with the government of Iran, comparing to Bourgeoisie – Imperialist origins of the February revolution of Russia (Hypothesis). The influence of different intellectual and operating roots of temporary government of the February revolution and the government of the October revolution of Russia were represented in their political relations with the government of Iran (Goal). The present paper has applied a historical – comparative approach in analyzing different political relations between these two revolutionary governments of Russia and the government of Iran (Methodology). Regarding complete diverse identities, roots and goals of the February and the October revolutions, they had totally opposite relations with the government of Iran. As a result, political relations between the first government with Iran was parallel to the situations of the time in Iran, while the second government tried to interrupt it (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The February Revolution
  • The October Revolution
  • England
  • İran
  • Russia in Tsar Era