تحلیل تاریخی از: مشارکت سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) در افغانستان با تأکید بر دوره کرزای

نویسنده

چکیده

نقش سازمان همکاری‌های اسلامی در اهم تحولات سیاسی نیم‌قرن اخیر افغانستان از 1350 تا آغاز 1393، به‌طور پراکنده در منابع مکتوب و پایگاه‌های وب گزارش شده است. (تاریخچه) این پراکنده‌گویی، تصویری روشن و شفاف از سطح کمی و همکاری‌های کیفی این دو، عرضه نمی‌کند. (مسأله) ازاین‌رو، می‌توان گفت: علی‌رغم نقش افغانستان در تأسیس سازمان و مشارکت در آن، هیچ اثری از همکاری این سازمان در افغانستان، قبل و بعد اشغال مشاهده نمی-شود!(پیشینه) بنابراین، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است: مشارکت سازمان همکاری‌های اسلامی در افغانستان قبل و بعد از اشغال چگونه بوده است؟(سؤال) مواضع سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد افغانستان فقط در حد صدور قطع‌نامه‌های بدون ضمانت اجرایی بوده است. در دوره کرزای، سازمان از فضای شعاری فاصله گرفت و به چند اقدام عملی دست زد. (فرضیه) نشان دادن کارآمدی سازمان به عنوان یک نهاد بین‌المللی اسلامی در تحولات، یکی از مسائل جهان اسلام (هدف) با تکیه بر تحلیل تاریخی منابع مکتوب و گزارش‌های پایگاه‌های وب، مقصودی است که این نوشتار دنبال می‌کند. (روش) این بررسی حکایت از آن دارد که پیش‌برد صلح در افغانستان، نوشتار خارج از توان نهادی است که خود نیاز به تطبیق با شرایط متغیر و نوین جهانی دارد. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Analysis on: Organization of the Islamic Conference (OIC) in Afghanistan; with Emphasis on Hamid Karzai’s Time

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Raja’
چکیده [English]

The role of Organization of the Islamic Conference (OIC) in important political changes in Afghanistan in recent fifty years (from 1350 to 1393) was briefly reported in written sources and internet websites (Brief History). These reports do not represent a clear image on the quality and quantity of cooperation between Afghanistan and Organization of the Islamic Conference (Problem). Therefore, it can be said: Despite the role of Afghanistan in establishment of OIC and its cooperation, the influence of OIC before and after the occupation of Afghanistan is not tangible (Background). Therefore, the question of the present paper is: How was the cooperation of Organization of the Islamic Conference in Afghanistan before and after its occupation? (Question) Organization of the Islamic Conference’s stand on the occupation of Afghanistan was only limited to issuing verdicts without performance bond. However, In Karzai’s time OIC took several actions (Hypothesis). Representing efficiency of Organization of the Islamic Conference as an International Islamic institution in [regional] changes is the purpose of the present paper; which is regarded a highly important issue for Islamic World (Goal). This topic will be studied through a historical analysis of written sources and websites reports (Methodology). According to current study, achieving peace in Afghanistan is considered hardly possible for Organization of the Islamic Conference as an institution which needs to be adapted to changeable and modern global situations (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Cooperation
  • Conference
  • Afghanistan
  • Soldiers
  • Taliban
  • Karzai