تاریخ معاصر اندونزی و روند مبارزه و دگرگونی اهداف نهضت دارالاسلام

نویسنده

چکیده

تاریخ اندونزی تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی و نهضت‌های ضد استبدادی و ضد استعماری اسلامی است. (تاریخچه) نهضت دارالاسلام، یکی از این نهضت‌هاست که ابهاماتی در علت صعود (برآمدن)، دلیل دوام (فرایند)، سقوط (زوال) و دیگر مسائل آن، وجود دارد. (مسأله) موضوعی که علی‌رغم اهمیت برای مسلمانان و جهان اسلام، چندان مورد وارسی موشکافانه قرار نگرفته است. (پیشینه) ازاین‌رو، مقاله حاضر بر آن است که به این سؤال پاسخ دهد: روند مبارزه و دگرگونی اهداف نهضت دارالاسلام در تاریخ معاصر اندونزی چگونه صورت گرفته است؟ (سؤال) مطالعات نشان می‌دهد نهضت دارالاسلام در پی اخراج استعمارگران هلندی، اوج گرفت اما در پی عدم استقرار عدالت، تأسیس حکومت اسلامی را هدف خویش قرار داد و پس از ناکامی در آن، از هم پاشید. (فرضیه) ترسیم تصویر اسلام برآمده تجار ادویه و تبلیغات صوفیان در مبارزه موفق و مستمر با ظلم و تجاوز، مقصودی است که این نوشتار دنبال می‌کند. (هدف) شیوه مقاله، توصیفی- تحلیلی است. (روش) نهضت دارالاسلام به عنوان یکی از پیشگامان مبارزات مسلمانان جنوب شرقی آسیا علیه استعمارگران اروپایی و ستم بومی است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemporary History of Indonesia and Dar al-Salam’s Battles

نویسنده [English]

  • Ali Bahranipour
چکیده [English]

The history of Indonesia was hugely influenced by anti-colonial and anti-autocratic Islamic movements and also its geographical situation. (Brief History) there are ambiguities on the raise (generation), stability (Process), decline (Fall) and other issues degrading Dar al-Islam movement (Problem) which was not expertly analyzed, regarding its importance for Islamic World (Background). Therefore, the current paper will answer the question of paper: What were the process of the battle of Dar al-Salam Movement and changes in their goals in contemporary history of Indonesia? (Question) According to previous studies, Dar al-Islam movement generated in order to expel Dutch colonialists, however because of injustice situations, their goal was changed to establishing Islamic government. Nevertheless after failing in achieving their goal they declined (Hypothesis). The purpose of the present paper is: Depicting the image of Islam resulting from spices businessmen and preaching of Sufi Muslims in a successful and continuous battle against tyranny and invasion (Goal). The paper is carried out through a descriptive – analytical method (Methodology). Dar al-Islam movement was among the first attempts in the battles of Eastern South Muslims against European colonialism and internal tyranny. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Indonesia
  • Dar al-Islam Movement
  • Indian Ocean
  • Exporting Spices
  • Islamic Sufism