زمینه‌های هم‌گرایی و واگرایی ترکمن‌های عراق با ترکیه قدیم و جدید، در چارچوب کمالیسم و پان‌ترکسیم

نویسندگان

چکیده

ترکیه از زمان سقوط امپراتوری عثمانی تا دهه پایانی قرن بیستم، سیاستی متفاوت با دوره گذشته درباره اقلیت‌های ترک‌تبار خارج از آناتولی اتخاذ کرده است. (تاریخچه) ازاین‌رو، عدول ترکیه از آن سیاست و انتخاب تعامل و تغافل با اقلیت‌های ترک‌تبار، از جمله ترکمن‌های عراق، ابهام‌انگیز است. (مسأله) موضوعی که از دریچه علمی، موردتوجه جامعه پژوهشی قرار نگرفته است. (پیشینه) لذا، مقاله حاضر با این پرسش که، زمینه‌ها و موانع هم‌گرایی ترکمن عراق با ترکیه در چارچوب پان‌ترکیسم و سیاست‌های جدید منطقه‌ای ترکیه چیست مواجه است. (سؤال) در چارچوب سیاست جدید، ترکیه سعی دارد تا با فرارفتن از کمالیسم و در چارچوب پان‌ترکیسم، توجه جدید بر پایه منافع ملی بازتعریف شده درباره ترکمن‌های عراق به عمل آورد. (فرضیه) غرض ارائه دو تصویر از ترکیه قدیم و جدید در برخورد با یک پدیده واحد بر اساس منافع متغیر ملی است. (هدف) این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی داده‌های اسنادی و گردآوری‌شده از تحقیقات کتابخانه‌ای را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده تا رد یا اثبات فرضیه و نیل به هدف را مورد سنجش قرار دهد. (روش) توجه نکردن متقابل ترک‌ها و ترکمن‌ها به هم در فضای جدید رویکرد ترکیه به پان ترکسیم، مهم‌ترین نکته این پژوهش است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divergence and Convergence of Iraqi Turkmens with the Old and New Turkey;

نویسندگان [English]

  • Husayn Zahmatkesh
  • Muhammad Al-Ghabban
چکیده [English]

Since the fall of Ottoman Empire to the end of 20th century; Turkey applied a different policy toward Turkish minorities who live abroad (Brief History). Thus, ignoring the mentioned policy by Turkish governments and applying mutual relations and ignorance policy with Turkish minorities, including Iraqi Turkmens, are ambiguous issues (Problem), which were not scientifically studied by researchers (Background). As a result the question of the current paper is: What are the background and obstacles of convergence between Iraqi Turkmens and Turkish government within the framework of Pan-Turkism and new regional policies of Turkey? (Question) Within the framework of new policies, Turkish government have tried to go beyond Kemalism, also new considerations were redefined based on national interests of Turkey on Iraqi Turkmens, within the framework of Pan-Turkism. (Hypothesis) The purpose of presenting two illustrations of old Turkey and new Turkey is facing a single phenomenon based on unstable national interests. (Purpose) The present paper has applied an analytical – descriptive method on documentary and collected data which are accumulate by library sources; all the information will be analyzed in order to reject or prove the hypothesis of the current paper. (Methodology) A mutual ignorance between Turkish government and Turkmens in current situation of Turkey’s policies toward Pan-Turkism is the main finding of the paper. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkmens
  • Iraq
  • Turkey
  • Kemalism
  • Pan-Turkism