زمینه‌های تفاوت اسلام‌گرایی در ایران و ترکیه

نویسندگان

چکیده

ترکیه و ایران دو کشور مهم مسلمان و همسایه به‌شمار می‌آیند ولی اسلام‌گرایی، در این دو کشور، از آغاز تاکنون متفاوت بوده است. (تاریخچه) همین تفاوت‌ها، ابهامات زیادی را در فهم عمیق اسلام‌گرایی مدرن پدید می‌آورد. (مسأله) موضوعی که کم‌تر موردتوجه پژوهش‌گران قرار گرفته است. (پیشینه) در ایران حکومتی اسلامی قدرت را در دست دارد. این حکومت، اسلام را برنامه‌ای کامل و جامع برای تمام ابعاد زندگی انسان تلقی می‌کند. درحالی‌که ترکیه دارای حکومتی سکولار است و نیروهای اسلام‌گرا، گرچه بر هویت و ارزش‌های اسلامی تأکید دارند ولی به نظر می‌رسد به نوعی با حکومت سکولار کنار آمده‌اند. پرسش اصلی در این مقاله به تبیین و توضیح این تفاوت باز می‌گردد. (پرسش) برخی زمینه‌های تاریخی و اجتماعی اسلام‌گرایی در دو کشور را در توضیح این تفاوت‌ها می‌دانیم. (فرضیه) مقصود این مقاله در راستای انجام مطالعات مقایسه‌ای میان این دو کشور تعریف می‌شود. (هدف) نیل به این هدف، به کمک روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای موجود دنبال می‌شود. (روش) به باور ما، در ترکیه نوع خاص اسلام عرفانی و در ایران اسلام فقهی موجب به قدرت رسیدن یک حکومت اسلامی گردیده است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Difference between Islamism in Iran and Turkey

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mutheqi Gilani
  • Amin E’temadi far
چکیده [English]

Iran and Turkey are regarded as two Muslim neighbor countries which had their different approaches toward Islamism from the beginning (Brief History). These differences have built huge ambiguities in deep understanding of modern Islamism (Problem), which were enormously ignored by most of the researchers (Background). An Islamic government is in control of country in Iran. Such government considers Islam as a religion with comprehensive plans for all the aspects of life. On the other hand, Turkey has a secular government while Islamists are coping with secular government despite emphasizing on Islamic values and identity. As a result, the main question of current paper is: Explaining and illustrating these differences between Islamism in Iran and Turkey (Question). Background historical and social aspects of Islamism in these countries are the main reasons behind these dissimilarities (Hypothesis). The purpose of the present paper is carrying out a comparative study on both these countries (Purpose), which is done by a descriptive – analytical method along with library research (Methodology). We believe a special mystic Islam in Turkey and a jurisprudential Islam in Iran led to Islamic government in each of these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Iran
  • Turkey
  • Islamism
  • Pluralism
  • Clergymen
  • Shari’a