استعمار انگلیس و مقایسه نقش مسلمانان و هندوها در آزادی شبه‌قاره هند

چکیده

شبه‌قاره هند همواره از موقعیت ژئوپولیتیک و نیز از منابع فراوان برخوردار بوده و ازاین‌رو، مورد طمع و تجاوز انگلیس قرار گرفت. انگلیس از سال 1009/1600 با ورود به شبه‌قاره، بر آن تسلط یافت؛ اما سرانجام با مخالفت شدید هندی‌ها، مجبور به اعطای استقلال به آنان شد. نقش مسلمانان و هندوها در کسب استقلال هند و پاکستان، مسأله‌ای است که به روشنی بررسی نشده است! در نتیجه، نقش مسلمانان و هندوها و مقایسه نقش آن دو در آزادی شبه‌قاره، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ به آن است. (سؤال) به نظر می‌رسد سهم مسلمانان و نهضت عدم همکاری، در آزادی شبه‌قاره از سلطه انگلیس، کم‌تر از هندوها نیست. (فرضیه) اثبات نقش برجسته مسلمانان در این راه، می‌تواند مؤید سهمی باشد که باید به مسلمانان در آزادی و کسب استقلال شبه‌قاره داد. (هدف) دست‌یابی به این موضوع، با مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی دنبال شده است (روش) که حاصل آن، تصویرسازی از توانایی اسلام در هم‌گرایی با غیرمسلمانان (هندوها) برای دست‌رسی به خلع ید بیگانگان و نیز نمایش قدرت مسلمانان در تأثیرگذاری بر دیگران به منظور نیل به هدف‌های کلان و ملی است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Colonization of England and Comparing Muslims and Hindus’ Role In the Freedom of the Indian Subcontinent

چکیده [English]

Due to its geopolitical situation, the Indian subcontinent has enjoyed its considerable resources which tempted the invasion of England. Since their entrance to India in 1600, England have achieved their dominance over this country, however facing fierce opposition of Indian people, England had to declare the independence of this country. The role of Muslims and Hindus in gaining independence is not clearly analyzed! Therefore, the present paper will study the comparison between the role of Muslims and Hindus in gaining independence of the Indian subcontinent (Question). It seems Muslims’ role and their non-cooperation movement in gaining independence is not less important than Hindus’ (Hypothesis). Proving the significant role of Muslims in this struggle would demonstrate their significant impact in gaining freedom and independence of the Indian subcontinent (Purpose). Library research and descriptive – analytical methods were applied in the present study (Methodology). The results would represent the ability of Islam in convergence with non-Muslims (Hindus) in overthrowing foreigner’s power and indicating Muslims’ influence in achieving national and major purposes (Finding).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Indian Subcontinent
  • England’s Colonization
  • Congress Party
  • All-India Muslim League
  • Muslims and Hindus