پیامدها و بازتاب‌های شیعه پژوهی در مطالعات شرق شناسی معاصر

نویسنده

چکیده

مطالعات شیعی شرق‌شناسان پس از انقلاب اسلامی، با وجود پیشینه کم، رشد چشم‌گیری داشته است. با این وصف، همه پیامدها و بازتاب‌های آن، شناخته نشده است، موضوعی که توجه چندانی بدان توسط پژوهش‌گران صورت نگرفته است، بنابراین با این سؤال مواجهیم که شیعه‌پژوهی در مطالعات شیعه‌شناسی از چه پیامدها و بازتاب‌هایی برخوردار است؟(سؤال) به نظر می‌رسد فضای فکری و روشی حاکم بر پژوهش‌های خاورشناسان در پژوهش‌گران شیعی آشنا با آثار غربیان، تأثیر مهم و قابل‌توجهی گذارده است. (فرضیه) با تفکیک فضای رسانه‌ای و مطالعات علمی درباره شیعه در جهان غرب و صرف‌نظر از بررسی انگیزه‌ها، اهداف و آسیب‌هایی که این مطالعات به لحاظ محتوایی و روشی ممکن است از آن برخوردار باشد، بررسی پیامدهای شیعه‌پژوهی خاورشناسان ضروری است (هدف). مأخذشناسی، گونه‌شناسی، روش‌شناسی و آسیب‌شناسی از نمونه مطالعاتی است که در بررسی شیعه‌پژوهیِ خاورشناسان باید مدنظر قرار داد که با رویکرد توصیفی مبتنی بر تبیین آثار شیعه پژوهان غربی میسر است. (روش) این نوشتار، بازتاب‌های علمی، معرفتی، روشی، ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شیعه پژوهی را شناسایی کرده است. هم‌چنین نباید از بازشناسی هویت اسلامی و شیعی، گسترش مطالعات با رویکرد فرهنگی اجتماعی و به‌ویژه از رویکردهای جدید استعماری در آثار خاورشناسان فرا استعماری که از پیامدهای اجتماعی سیاسی این مطالعات می‌باشد، غافل بود (یافته‌).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences and Reflections of Shia Studies in Contemporary Oriental Studies

نویسنده [English]

  • Sayyed Qasem Razzaqi Mousavi
چکیده [English]

Orientalists’ Shia studies had a significant progress after the Islamic revolution of Iran, despite its weak background. However its consequences and reflections are not identified, which were not considered highly by researchers. So the question of the paper is: What are the consequences and reflections of Shia studies (Question). It seems the current intellectual and methodological climate on orientalists’ researches had a significant and remarkable impact on Shia studies researchers who are familiar with the works of foreigner (Hypothesis). After parting the media climate from scientific studies on Shia Muslims in West, and apart from analyzing the presumptive motivations, purposes and damages of these studies in content and methodology aspects, analyzing the consequences of orientalists’ Shia studies would be necessary (Purpose). The study of resources, typology, methodology and pathology should be applied in analyzing orientalists’ Shia studies, along with descriptive approach based on explanation of western Shia researchers’ works (Methodology). The present paper has acknowledged scientific, perceptive, methodological, structural, social, cultural and political reflections of Shia studies. Also we should not ignore the political and social consequences of these studies, which are: recognition of Islamic and Shiite identity, developing studies with cultural and social approaches, and specially the new colonization approaches in post-colonization orientalists’ works (Findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • orientalism
  • İran
  • contemporary
  • Colonization