بررسی تطبیقی نقش حوزه‌های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر

نویسندگان

چکیده

چکیده
عالمان و طلاب شیعی، در تحولات فرهنگی، مذهبی و سیاسی افغانستان، نقش‌ داشته‌اند. آنان در افغانستان قبل از اشغال، دوره تجاوز روس‌ها و پس از آن، در جایگاهی بیدارگرایانه قرار گرفته‌اند اما این نقش و جایگاه، آشکارا بررسی نشده است. از این رو، آثاری در این زمینه به چشم نمی‌خورد. با این وصف، آیا بالندگی و پویایی بیداری اسلامی افغانستان، از عالمان و طلاب شیعی نشأت گرفته است؟(سؤال) تحصیل و ارتباط وسیع عالمان شیعی با نجف و قم به همراه وجود استبداد و استعمار در افغانستان، آنان را در مقام بیدارگران آن کشور قرار داد.(فرضیه) غرض آن است که از یک سو، تصویری روشن از تأثیر حوزه‌های نجف و قم بر بیداری سیاسی افغانستان ارائه شود و از سوی دیگر، رابطه بین عالمان و طلاب شیعی افغانی با بیداری سیاسی به میان آید.(هدف)با مطالعه تاریخی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و میدانی، می‌توان به پاسخ سؤال دست یافت.(روش)
مراکز دینی نجف، در بیداری سیاسی برای احقاق حقوق سیاسی شیعیان، آغازگری بیداری سیاسی، مطرح‌شدن روحانیان در عمل سیاسی و تلاش برای وحدت سیاسی شیعیان مؤثر بوده‌اند. مراکز دینی قم نیز در دفاع ازحقوق سیاسی شیعیان، گسترش اسلام سیاسی و انقلابی، محوریت روحانیان در رفتار سیاسی، مشارکت سیاسی حداکثری شیعیان و شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های سیاسی تأثیر گذارده است.(یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis on the role of Hawza of Qom and Najaf in Political Awakening of Contemporary Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Abdolqaium sagadi
  • Sayyed Asef Kazem
چکیده [English]

Shia scholars and clergymen played a role in cultural, religious and political changes in Afghanistan. They played an awakening role before and after the invasion of Russians to Afghanistan. However their role and position were never analyzed properly, so no research has been done on this subject. Thus the question is: What is the origin of flourishing and dynamism of the Islamic awakening in Afghanistan by Shia scholars and clergymen? Education and prolonged relations between Shia scholars and clergymen with Najaf and Qom alongside the existence of autocracy and colonization in Afghanistan made them the awakeners of this country (hypothesis). On one hand the present paper is trying to present a clear image of the influence of the Hawza of Najaf and Qom, and on the other hand, the relations between Shia scholars and clergymen of Afghanistan with political awakening (goals). The present paper through a historical – analytical study, library sources and field study would reach the answer of the question (methodology).
Religious centers in Najaf played an important role in political awakening in demanding political rights of Shia Muslims, starting political awakening, participation of clergymen in political actions and attempts to unite Shia Muslims politically. Also religious centers of Qom were influential in defending political rights of Shia Muslims, expanding of political and revolutionary Islam, having a pivotal role of Ruhniyat in political behavior, having maximum political involvement of Shia Muslims, and forming political parties and organizations (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hawza of Najaf
  • Hawza of Qom
  • Scholars and Clergymen of Afghanistan
  • Political Awakening
  • Shiite Muslims