جایگاه رواداری مذهبی در امور حکومتی عصر آل‌بویه

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء

2 کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع

چکیده

رواداری مذهبی یکی از مباحث اساسی در جلوگیری از تفرقه و اختلاف در جوامع مختلف است. این مقاله با رویکردی توصیفی - تحلیلی موارد برجسته رواداری در عصر آل‌بویه را مورد بررسی، سنجش و تحلیل قرار می‌دهد. وقتی که یک بحث مذهبی در یک دوره تاریخی مانند آل‌بویه مورد بررسی قرار می‌گیرد، بی‌گمان بهترین مصداق در مورد رواداری یا عدم رواداری را در عملکرد پادشاهان و حاکمان جامعه می‌توان مشاهده کرد. این نظام حاکم است که با در دست داشتن قدرت و حاکمیت، می‌تواند این موضوع را تقویت یا تضعیف کند. آل‌بویه با درایت و کیاست، رواداری مذهبی را در امور سیاسی و حکومتی سرلوحه امور خود قرار دادند؛ آنان در برخورد با خلافت عباسی، صبر و شکیبایی در برابر گرایش‌های مختلف مذهبی، استفاده از وزیران و دبیران مذاهب مختلف و روابط با همسایگان، گام مهمی در این راه برداشتند؛ لذا حاکمان آل‌بویه با در پیش گرفتن سیاست رواداری مذهبی فرصت استفاده از اندیشه‌ها و ظرفیت‌های مختلف جامعه را فراهم کردند. در واقع، در سایه رواداری مذهبی بود که عصر رنسانس اسلامی و شکوفایی فرهنگی جهان اسلام رقم خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Toleration in Governmental Affairs of Buyid Dynasty

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Barani 1
  • Muhammad Dehqani 2
1 Assistant Professor in Department of History; Al-Zahra University.
2 M.A in the history of Shia Studies.
چکیده [English]

Religious toleration is one of the main elements in avoiding division and disagreement in different societies. Using a descriptive – analytical approach, the present paper will analyze and examine the prominent examples of toleration in Buyid dynasty. Once the historical aspect of a religious subject is going to be analyzed, certainly the governance of the rulers and monarchs is the best proof of existence of toleration. The ruling system by means of power and authority is able to decline or reinforce toleration. Being perspicacious and perceptive, Buyids could set religious toleration as their priority in political and governmental affairs. Having patience and fortitude toward different religious tendencies, appointing ministers and secretaries from different religions and having relations with neighbor realms, were the big steps of Buyid dynasty toward religious toleration, in dealing with Abbasids. Therefore, Buyids were able to benefit from different thoughts and capacities of society, by employing religious toleration as their policy. In fact, religious toleration led to the Islamic renascence and cultural flowering in Islamic world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buyids
  • Abbasids
  • Toleration
  • religion
  • government