بررسی تحول سیمای حضرت محمد(ص) در آثار شعرای قرن طلایی ادبیات روسیه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی.

2 دکترای آموزش زبان روسی.

چکیده

بسیاری از شعرای روس با الهام از قرآن و مفاهیم اسلامی، اشعاری را به رشته تحریر درآورده‌اند. در قرن نوزدهم میلادی و پس از انعقاد عهدنامه گلستان و پیوستن قفقاز به روسیه در سال 1192 هجری شمسی، رفت‌وآمد روس‌ها به این منطقه بیشتر شد و موجبات آشنایی بهتر آنان با اسلام، قرآن و پیامبر(ص) فرآهم آمد. یکی از موضوعاتی که در آثار و به‌ویژه اشعار شعرای روس به­ چشم می‌خورد، موضوع شخصیت و زندگی پیامبر اسلام(ص) است که به دلایلی کمتر مورد توجه مترجمان و محققان قرار گرفته است. مقاله حاضر، تلاشی است برای شناساندن شعرای روس‌زبانی که در آثار خود به آن حضرت اشاره داشته‌اند. خواهیم دید که تا پیش از قرن نوزدهم میلادی، برداشت از شخصیت پیامبر(ص) برداشتی موهوم بوده؛ اما پس از پیوستن قفقاز به روسیه و پس از آنکه پوشکین مجموعه اشعار «به تأسی از قرآن»[1] و «پیامبر»[2] خود را می‌سراید، تحولی شگرف در این برداشت به وقوع می‌پیوندد. می‌توان گفت پوشکین در ایجاد این تحول، نقش به­سزایی را ایفا می‌کند.[1]. Подражание Корану.


[2]. Пророк.

کلیدواژه‌ها


ابن­شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل أبی طالبD، ج ‏1، قم: علامه، چاپ اول، 1379ق.

بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق زکار سهیل زرکلی، ریاض: ج ‏1، بیروت: دار الفکر، چاپ اول، 1417ق.

مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق داغر اسعد، ج ‏2، قم: دار الهجرة، چاپ دوم، 1409ق.

ابن­هشام عبدالملک، السیرة النبویة، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الابیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت: دارالمعرفة، بی‌تا. 

Алексеев П.В. Ислам в русской литературе: рождение гипертекста. // Мир науки, культуры, образования. - Алтай: Горно-Алтайский ГУ, 2007. -№2 (5). - С. 68 - 71.

Вельтман А. Мегеммед // Московский телеграф. 1829. № 5.

Гинзбург Л.Я. Пушкин и лирический герой русского романтизма // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин. рус. лит. (Пушкинский дом). - М., Л., 1962. - Т. 4. - С. 140-153

Державин Г. Р. Стихотворения. Петрозаводск, «Карелия», 1984. Впервые, «Собеседник»,1783, ч. 1, стр. 5

Исаев Г. Г. Код исламской культуры в творчестве русских писателей: монография. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – 261, [3] с.

Катенин П.А. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писа­тель, 1965.

Лермонтов М. Стихотворения. Поэмы. «Маскарад». М., 1969.

Манассеин П. Ад и рай Магометов // Царское Село: альманах на 1830 год / изд. Н. Коншиным и Б<ароном> Розеном. СПб., 1829. С. 39-48.

Марлинский А. А. Кавказские очерки. Мулла Нур // Библиотека для чтения: СПб.,1836. С. 7.

Мещеряков В. П. А.С. Грибоедов. Литературное окружение и восприятие. Л., 1983. С. 190.

Муравьев А. Н. Битва при Тивериаде // А. С. Пушкин. Современник: литератур. журн. СПб.: Гуттенберг. тип., 1836. — Т. II — С. 155—179.

Назим Межид ад Дейрави. Коран и пророк Мухаммед в русской классической поэзии. – СПб. 2011. 176 С.

Полонский Я. П. Его жизнь и сочинения. Сб. историко-литературных статей / Сост. В. Покровский. — М, 1906.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977—1979.

Серов В. Золотой век русской литературы // Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М: «Локид-Пресс», 2003. — С. 115-116.

Синельников М.И. Элиф, Лам, Мим. Вступит. статья к книге «Незримое благословенье: Исламский восток в русской поэзии. - Н. Новгород: ИД «Медина», М.: изд-во «Наталис»,2008. - С. 7 - 28.

Соловьѐв В.С. Магомет, его жизнь и религиозное учение. Талмуд. Алма-Ата: Казахстан: Караван: Анубис, 1991.

Сурат И.З. Пушкин: биография и лирика: Проблемы. Разборы. Заметки. Отклики. – М.: Наследие, 2000. – 240 с.

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. — Л.: Сов. писатель, 1987. — С. 79 – 80.

Чалисова Н., Смирнов А. Подражание восточным стихотворцам: встреча русской поэзии и арабской поэтики // Сравнительная философия. - М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 2000. -С.245 - 344.

Черняев Н.И. «Пророк» Пушкина в связи с его же «Подражаниями Корану». – М.: Универс. тип., 1898. – 75 с.

Хешам Мохаммед Махмуд. Образ пророка Мухаммада в русской поэзии конца 18-19 веков, филология и культура, 2014, no 2 (36).

Якубович Л. А. Из Ал-Корана, глава XCI // Атеней. М., 1829. № 6. Ч. 2.