تأملی بر تاریخ نگاری ترکستان نامه بارتولد با تأکید بردورۀ مغول

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

3 دانشیار دانشگاه ارومیه

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

شرق شناشان چپ(روس)اندیشه‌ها ونظرات متفاوتی ازهمتایان غربی‌درباره دورۀمغول دارند.نویسندگان ومحققان چپ ( عمدتاً روس) به دلایل مختلف نگاههای خاصی به حوادث و روند وقایع تاریخی دارند که در اغلب موارد با نگرش محققان غربی متفاوت وگاهی متضاد است.علی‌رغم ارزش کار محققان روس در خصوص دوره مغول، تحقیقات آنها دارای خصوصیاتی چون: نگرش هایهای سطحی وسلیقه ای، اغراق، پیش داوری ،پیشنهادقالب‌های تحلیلی خاص، توجیه گرایی و... است. حال دراین میان بارتولد،مؤلف روسی کتاب مشهورترکستان نامه،گرچه در زمره محققان چپ قرار دارد اما دیدگاهها ونگرش او تا حدی با محققان روس متفاوت ودر مواردی بینش ودیدگاه او به محققان غرب نزدیکتراست.با این وصف این مقاله درصدد آن است تا موضعگیری وچرایی رویکرد متفاوت بارتولد در زمینه های متعددی از حمله مغول و چگونگی تداوم آنها را به بحث گذارد. روش تحقیق در این پژوهش بر پایۀ نقدوبررسی ومقایسه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A reflection on the historiography of Turkestan Barthold's letter with emphasis on the Mongol period


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1399